Основни суд у Мајданпеку

Поштовани грађани, добродошли на сајт Основног суда у Мајданпеку

 Основни суд у Мајданпеку надлежан је за територију општине Мајданпек.

Основни суд у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до десет и десет година ако за поједина од њих није надлежан други суд и одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности.

Основни суд у првом степену суди у грађанскоправним споровима ако за поједине од њих није надлежан други суд и води извршне и ванпарничне поступке за које није надлежан неки други суд. Основни суд у првом степену суди у:

* стамбеним споровима;

* споровима поводом заснивања, постојања и престанка радног односа; о правима, обавезама и одговорностима из радног односа; о накнади штете коју запослени претрпи на раду или у вези са радом;

* споровима поводом задовољавања стамбених потреба на основу рада.

Основни суд пружа грађанима правну помоћ, међународну правну помоћ ако није надлежан други суд и врши друге послове одређене законом.

Почев од 1.септембра 2014. године, Основни суд у Мајданпеку обавља и јавнобележничке послове, сходно Закону о Јавном бележништву и Закону о изменама и допунама истог закона (сл.гласник РС бр. 6/2015, члан 9), јер за територију Општине Мајданпеку није именован ниједан Јавни бележник.

Постављено: 10.јул 2017.